วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

สถานะทางกฎหมายของลวดดัดฟันแฟชั่น


 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

ลวดดัดฟันแฟชั่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับช่องปาก แต่ก็ไม่ได้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากมีการประกาศเป็นเครื่องมือแพทย์จะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของลวดดัดฟันตลอดจนการสั่งห้ามขายได้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์การรักษาโดยตรงแต่ทำเพื่อความสวยงาม ก็สามารถประกาศเป็นเครื่องมือแพทย์ได้โดยอาศัยนิยาม “เครื่องมือแพทย์” ใน (3) ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 เช่นเดียวกับกรณีของเลนสัมผัส (contact lens) ชนิดแฟชั่น ก็ไม่ได้ประกาศแต่อย่างใด
ที่มาของภาพ: คมชัดลึก  20 กรกฎาคม 2555 หน้า 3

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พบว่าลวดดัดฟันแฟชั่นนั้นพบสารปนเปื้อนซึ่งเป็นโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว พลวง ซีลีเนียม โครเมียมและสารหนู เป็นต้น วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่ไม่มีมาตรฐาน ลักษณะการนำมาคล้องที่ฟันด้วยลวดที่ไม่แข็งแรง มีโอกาสหลุดลงคอ ทำให้เป็นอันตรายแก่ชีวิต การดัดฟันที่ถูกต้องจะต้องกระทำโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการใส่ลวดดัดฟันโดยไม่มีการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอนามัยของฟันหรืออวัยวะในช่องปาก จึงได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 36 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ประกาศห้ามขายชั่วคราวใน พ.ศ.2549 และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 36 วรรคสอง ประกาศห้ามขายถาวรตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2552 


ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ด้านทันตแพทยสภาได้มีนโยบายห้ามทันตแพทย์จัดฟันแฟชั่น ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกพิจารณาคดีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 


เอกสารอ้างอิง

1. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2549 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการชั่วคราว (ราชกิจจานุเบกษา 3 มีนาคม 2549)


2. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2552 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น (ราชกิจจานุเบกษา 18 กันยายน 2552)


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น